Regulamin

I. Definicje:

1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonujca zamówienia w ramach Sklepu;

1.2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U.  z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

1.3. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827);

1.4. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.);

1.5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego .www.yasheng-led.com.

1.6. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.yasheng-led.com, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;

1.7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

1.8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy yasheng-led.com a Klientem;

1.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

§ 1 
Zakres obowi
ązywania regulaminu i jego treść

1.1 Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) normuje wszelkie sprawy związane z zakupami dokonywanymi w sklepie yasheng-led.com, zwanym dalej Sklepem.

1.2. Sklep ma prawo zmienić Regulamin oraz obowiązek udostępnienia jego nowej wersji na stronie internetowej. Do zamówień złożonych w okresie obowiązywania starego Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w tych dniach.

§ 2 
Informacje obligatoryjne

2.1. Sklep Yasheng Sp. Z o.o prowadzony jest pod adresem:                   Ul. Nadrzeczna 14A /H6/B07,09 i prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej  pod numerami: NIP 1231292747, REGON 360390887.

2.2. Kupujący - osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna dokonująca zakupów w Sklepie;

2.3. Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencji Klienta dotyczących wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące wpłat; 

2.4. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu.

§ 3
Obowiązki Klienta

Klient zobowiązany jest w szczególności do:

3.1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

3.2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

3.3. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla yasheng-led.com

3.4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ 4
Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez  dodanie ich do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie”– Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, także w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia,które zawierać będzie informacje dotyczące:
a.) numeru zamówienia,

b.) daty zamówienia,

c.) kosztów produktów,

d.) kosztów dostawy,

e.) łącznej kwoty zamówienia,

f.) waluty płatności,

g.) uwag,

h.) metody płatności,

i.) statusu płatności,

j.) statusu zamówienia 

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy kupna-sprzedaży z yasheng-led.com, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „potwierdzenie zamówienia nr ”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych jego elementów.

4.8. Do zawarcia umowy przez Internet dochodzi z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę, który składał ofertę, informacji od Kupującego o jej przyjęciu.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

§ 5
Dostawa

5.1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pomocą przesyłki kurierskiej. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.2. Termin realizacji dostaw zależny jest od formy płatności. Przy płatności przelewem, najpóźniej następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu środków, przy płatności przy odbiorze, najpóźniej następnego dnia roboczego po złożeniu Zamówienia;

§ 6
Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki, z wyjątkiem kosztów dostawy. O łącznej cenie, wraz z kosztami dostawy, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia; 

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty:
a) u kuriera przy odbiorze zamówione gotowaru

b) przelewem na konto: 56 8008 0008 2009 0080 1522 0001

§ 7
Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie, w terminie 14 dni  i wysyłając je w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy: yasheng.led@gmail.combiuro@yasheng-led.com oraz info@yasheng-led.com. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

7.3. Sklep ma obowiązek, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy, niezwłocznie po otrzymaniu zwróconego Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.4. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar do Sklepu Internetowego lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru, chyba że Sklep Internetowy zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić Towar na adres:Ul, Nadrzeczna 14A GD6 B07,09, 05-552 Wólka Kosowska

7.5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i jego funkcjonowania.

7.6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) w której przedmiotem świadczenia jest Towar, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi przedmiotami.

7.8. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

§ 8
Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Yasheng-led.com  jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną;

8.2. Sklep obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad. 

8.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: yasheng.led@gmail.combiuro@yasheng-led.com, info@yasheng-led.com lub przy użyciu formularza kontaktowego. 

8.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub informacji o chęci odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację wraz z podaniem numeru zamówienia lub numeru faktury. Powyższe informacje ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Podane informacje w poprzednim zdaniu mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

8.5. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sklepu w powyższym terminie oznacza, że Sklep uznał reklamację za uzasadnioną.

8.6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sklep do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Sklepu na koszt Sklepu na adres: YaSheng ul. Nadrzeczna 14a, GD6 B07-09, 05-552 Wólka Kosowska

§ 9
Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Yasheng-led.com  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres: yasheng.led@gmail.com, biuro@yasheng-led.com, info@yasheng-led.com przy użyciu formularza kontaktowego bądź telefonicznie pod nr tel 570-130-429 i 733-184-623.

9.3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu oraz numer zamówienia lub numer faktury.

9.5. Yasheng-led.com zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych.

§ 10
Dane osobowe

10.1. W trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.

10.2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z  2014 r., poz. 1182, ze zmianami) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

10.3. Yasheng-led.com jest Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu Internetowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z  2014 r., poz. 1182 ze zmianami).

10.4. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

10.5.Dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na powierzenie przetwarzania jego danych przez Sklep, o którym mowa w ust. 10.6. Zgoda ta jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu złożenia zamówienia.

§ 11
Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy yasheng-led.com a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.